Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 4077 Sayılı
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN'la ilgili olarak Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarina Dair Yönetmelik

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeligin amaci; hangi mallarin garanti belgesi ile satilmak zorunda oldugunu, bunlarin azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasina ve uygulanmasina iliskin usul ve esaslari düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satilmak zorunda olan, ekli listede yer alan ve tüketici islemine konu olan mallara uygulanir.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayili Kanunla degisik, 13 üncü maddesine dayanilarak düzenlenmistir.

Tanimlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini,
b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Müdürlügünü,
c) Il Müdürlügü: Sanayi ve Ticaret Il Müdürlügünü,
d) TSE: Türk Standardlari Enstitüsü Baskanligini,
e) Kanun: 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunu,
f) Mal: Alis-verise konu olan tasinir esyalardan Bakanlikça, bu Yönetmeligin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satilmasi zorunlu olan mali,
g) Garanti Belgesi: Imalatçi – üretici veya ithalatçilarin, sattiklari, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malin garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arizalarinin en az iki yil süreyle veya özelligi nedeniyle belirlendigi ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile degistirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildigini ve satici ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi,
h) Servis Istasyonu: Imalatçi - üretici ve/veya ithalatçilarin, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanim ömürleri süresince satis sonrasi montaj, bakim ve onarim hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafindan ve/veya aralarindaki sözlesme uyarinca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kisiler tarafindan kurulan ya da kurulmus bulunan tesisleri,
i) Imalatçi-üretici: Kamu tüzel kisileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelige ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmus olanlari üretenler ile mal üzerine kendi ayirt edici isaretini, ticari markasini veya unvanini koyarak satisa sunanlari,
i) Ithalatçi: Kamu tüzel kisileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelige ekli listede sayilan mallardan herhangi birini yurt disindan getirerek satisa sunan gerçek veya tüzel kisiyi,
j) Satici: Kamu tüzel kisileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsaminda tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kisileri, ifade eder.

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunlulugu
Madde 5 — Imalatçi-üretici veya ithalatçi firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanliga basvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadirlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazirlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satici, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Servis istasyonlarinda yapilan onarim ve parça degisimi islemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeligin öngördügü garanti sartlarini içermesi kaydiyla, garanti belgesi yerine geçer.

Garanti ve Tamir Süresi
Madde 6 — Garanti süresi; malin tüketiciye teslim tarihinden itibaren baslar ve en az iki yil ve/veya ilisik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen deger kadardir.

Garanti süresinin baska bir ölçü birimi ile belirlenmis olmasi halinde, malin üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzenegin bulunmasi veya yapisinin bu degerin tespitine uygun olmasi gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yil oldugu kabul edilir.

Malin arizalanmasi durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malin tamir süresi en fazla 30 is günüdür. Bu süre mala iliskin arizanin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatçisi veya imalatçisi- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baslar.

Malin arizasinin 15 is günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçi–üretici veya ithalatçi; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip baska bir mali tüketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

Garanti Belgesinde Bulunmasi Zorunlu Bilgiler
Madde 7 — Tüketicilere verilecek garanti belgesinde asagida belirtilen bilgi ve açiklamalar yer alir:
a) Imalatçi- üretici ve ithalatçi firmanin unvani, merkez adresi ile yetkilisinin imzasi ve kasesi,
b) Saticinin unvani, adresi ile yetkilisinin imzasi ve kasesi,
c) Fatura tarih ve sayisi,
d) Malin cinsi, markasi, modeli ile varsa bandrol ve seri numarasi,
e) Malin tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
f) Garanti süresi,
g) Azami tamir süresi,
h) Malin bütün parçalari dahil olmak üzere tamaminin en az iki yil ve/veya Bakanlikça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen degere göre garanti kapsaminda oldugu,
i) Malin ücretsiz tamir, degistirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine iliskin bu Yönetmelikte düzenlenen sartlar,
i) Kullanim hatalari,
j) Tüketici lehine taninabilecek haklarla ilgili diger hususlar,
k) Bakanlik izin tarihi ve sayisi.

Izin
Madde 8 — Imalatçi- üretici veya ithalatçi firmalar, bu maddenin 2 nci fikrasinda belirtilen mallar haricinde, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, Bakanlikça hazirlanmis garanti belgelerini merkezlerinin bulundugu yerdeki Il Müdürlügü'ne onaylatmak zorundadirlar.

Dis Ticaret Müstesarligi tarafindan Ithalat Rejimi kapsaminda yayimlanan, Ithalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere Iliskin Tebligde gümrük tarife istatistik pozisyonlari ve madde isimleri yer alan mallari imal veya ithal etmek isteyenlerin garanti belgeleri Genel Müdürlükçe onaylanir.

Genel Müdürlük, basvurulari degerlendirirken gerek duymasi halinde tüketicilerin saglik ve güvenligi ile ekonomik çikarlarini korumak amaciyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptirmaya yetkili olup, daha önce onaylanmis kuruluslardan alinacak raporlari ve ürünle ilgili olarak diger kamu kurum ve kuruluslari tarafindan verilen belgeleri de dikkate alabilir.

Sanayi Mallarinin Satis Sonrasi Hizmetleri Hakkindaki Yönetmeliginde yer alan mallara yönelik garanti belgeleri, Genel Müdürlük tarafindan da onaylanabilir.

Genel Müdürlük veya Il Müdürlügü'nün onayi bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.

Basvuru
Madde 9 —Imalatçi-üretici veya ithalatçilar bir dilekçe ekinde asagidaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüge veya merkezlerinin bulundugu yerdeki Il Müdürlügüne basvururlar.

a) Bu Yönetmelige uygun sekilde Bakanlikça bastirilmis 3 adet garanti belgesi örnegi,

b) Yetkililerin noter onayli imza sirküleri,

c) Gerek ilk basvuru ve gerekse model ilavesi sirasinda ibraz edilen Türkçe tanitma ve kullanma kilavuzlari görüldükten sonra basvuruda bulunan firmaya iade edilir. Firma bu kilavuzlari istenildiginde ibraz etmek üzere saklamak zorundadir.

d) Malin bakim, onarim ve kullanimini gösterir Türkçe tanitma ve kullanma kilavuzu.

Malin bakim gerektirmemesi veya tamirinin mümkün olmamasi ile yaygin olarak kullanilmamasi durumlarinda, kullanim ömrü süresince arizalanmasi halinde yenisi ile degistirileceginin imalatçi-üretici ve/veya ithalatçi tarafindan taahhüt edilmesi ve ürüne ait garanti belgesi üzerinde açikça belirtilmesi kaydiyla, bu maddenin (c) bendinde belirtilen belge aranmayabilir. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe degerlendirilerek karara baglanir.

Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi, Vize ve Diger Islemler
Madde 10 — Genel Müdürlük veya Il Müdürlügü'nce onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yildir.
Garanti belgeleri onay tarihi esas alinarak, belgenin onay isleminin yapildigi yerde, iki yilda bir vize edilir.
Geçerlilik süresinin dolmasini müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptirilmayan belgeler geçersiz sayilir.
Satis Sonrasi Hizmetleri Yeterlilik Belgesi vizeli olmayan, vize tarihi itibariyle degisen kural veya kriterlere uygun davranmayan firmalarin vize islemleri yapilmaz.

Garanti belgelerine yönelik vize islemleri ile unvan, adres degisikligi, model ilavesi ile bu Yönetmeligin 18 inci maddesinde belirtilen muafiyet islemleri ve benzeri müracaatlar sirasinda istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrica belirlenir.

Garanti Belgesi Iptali

Madde 11 — Bu Yönetmelige aykiri uygulamalarin tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlügün veya Il Müdürlügü'nün yazili uyarisina ragmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanin garanti belgesi iptal edilerek mensubu oldugu meslek odasina ve diger ilgili kamu kuruluslarina Genel Müdürlükçe ayrica bildirilir.

Ihtiyari Garanti Belgesi

Madde 12 — Bu Yönetmelige ekli listede yer almayan bir sanayi mali için yapilacak garanti belgesi basvurularinda, imalatçi-üretici veya ithalatçilar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadirlar. Bu tür talepler Genel Müdürlük tarafindan degerlendirilerek sonuçlandirilir.

Ücretsiz Tamir Yükümlülügü
Madde 13 — Satici, malin; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde isçilik masrafi, degistirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptirmakla yükümlüdür.

Arizalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadigi servis istasyonlari, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla; bu malin saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatçisi veya imalatçi-üreticisinden birisi tarafindan düzenlenen raporla belirlenir.

Tüketiciler, bu maddenin ikinci fikrasinda belirtilen rapora iliskin olarak bilirkisi tarafindan tespit yapilmasi talebiyle ilgili tüketici sorunlari hakem heyetine basvurabilir.

Diger Yükümlülükler
Madde 14 — Tüketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

a) Tüketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydiyla, bir yil içerisinde; ayni arizanin ikiden fazla tekrarlanmasi veya farkli arizalarin dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkli arizalarin toplaminin altidan fazla olmasi unsurlarinin yani sira, bu arizalarin maldan yararlanamamayi sürekli kilmasi,

b) Tamiri için gereken azami sürenin asilmasi,

c) Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatçisi veya imalatçi-üreticisinden birisinin düzenleyecegi raporla arizanin tamirinin mümkün bulunmadiginin belirlenmesi,

durumlarinda, tüketici malin ücretsiz degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi talep edebilir.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin basvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunlari hakem heyetine basvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.

Satici, tüketicinin bu Yönetmeligin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karsi satici, bayii, acente, imalatçi- üretici ve ithalatçi müteselsilen sorumludurlar.

Hizmet Yükümlülügü
Madde 15 — Imalatçi-üretici veya ithalatçilar, garanti belgesi ile sattiklari mallarin bakim onarim ve kullanimina iliskin satis sonrasi servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadir.

Degistirilen Ürünün Garanti Süresi
Madde 16 — Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti süresi, satin alinan malin kalan garanti süresi ile sinirlidir.

Kullanim Hatasi
Madde 17 — Tüketicinin mali kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanmasindan kaynaklanan arizalar hakkinda Yönetmeligin 13 ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Garanti Belgesi Muafiyet Islemleri
Madde 18 — Garanti belgesi ile satilmak zorunda olan bir malin imalatinin veya ithalatinin yalnizca bir gerçek veya tüzel kisiligin siparisi üzerine, özel olarak gerçeklestirilmesi durumunda; satici ile tüketici arasinda satis sonrasi hizmetlerini de kapsayacak sekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazili bir sözlesmenin bulunmasi kaydiyla ve ayrica kendi ihtiyacinda kullanilmak üzere yapilacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunlulugu aranmaz.

Ceza
Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykiri hareket edenler hakkinda, Kanunun idari para cezasi ile ilgili hükümleri uygulanir.

Kaldirilan Hükümler
Madde 20 — 21/12/2001 tarihli ve 24617 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair (TRKGM-2001/6) Teblig" ile 13/06/2002 tarih, 24784 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda (TRKGM-2002/2) Teblig" yürürlükten kaldirilmistir.

Geçici Madde 1 — TRKGM-2001/6 sayili Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Tebligin 11 inci maddesi geregince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetmeligin yürürlülük tarihinden itibaren basvurmalari halinde belgelerini yeniletebilirler.

Yürürlük
Madde 21 — Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme
Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.

Eski Geçici Madde 1- Bu Yönetmeligin yayimi tarihinden önce onaylanan veya vize edilen belgeler, onay veya vize tarihinden itibaren iki yil geçerlidir.

Yeni Geçici Madde 1 —Halen kampanya düzenleyen satici ve saglayicilar bu Yönetmeligin 11 inci maddesinde belirtilen kampanyali satis izin belgesini, 15/1/2005 tarihine kadar almak zorundadirlar.”

Bu yönetmelik son degisikligi kapsamaktadir. 
Tarih: 7 Eylül 2011 Çarşamba
2011© Terasium® Her Hakkı Saklıdır | Mavigen Digital Agency